Οι παρακάτω Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα μας. Η είσοδος στην ιστοσελίδα μας (my-diakopes.gr) και η αγορά προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των παρόντων Γενικών Όρων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας «ΤΡΑΒΕΛ ΠΡΟΤΖΕΚΤ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 39, ΑΡ.Γ.ΕΜΗ.: 149562201000, Α..Φ.Μ.: 801120372 τηλ: 210 9680004 email: [email protected]

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην ιστοσελίδα προβάλλονται και προωθούνται προσφορές τρίτων/προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Για την ενεργοποίηση της εκάστοτε προσφοράς είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού Αγοραστών που έχει ορισθεί από τον Προμηθευτή ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή.

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά σε κάθε χρήστη, ήτοι πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών, το οποίο να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι τα στοιχεία που παρέχει κατά την υποβολή της κράτησής του είναι αληθή, ακριβή και πλήρη.

Η κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά, είτε συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

Η κάθε προσφορά ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για συγκεκριμένο αριθμό χρηστών.

Η εταιρεία δεν συμμετέχει στην παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας αλλά συνιστά αποκλειστικά και μόνον διαμεσολαβητή και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη βαρύνει την εταιρεία σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης των προσφορών ή πλημμελούς παροχής υπηρεσιών από τους παρέχοντες αυτές.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην ιστοσελίδα εμφανίζονται οι προσφορές των τρίτων στις οποίες αναγράφεται η τιμή, το ποσό της έκπτωσης, η περίοδος ισχύος της προσφοράς, και τι περιλαμβάνει η προσφορά. Ο χρήστης εφόσον ενδιαφέρεται για την προβαλλόμενη προσφορά πρέπει να πατήσει την ένδειξη «Ενδιαφέρομαι» οπότε μεταφέρεται στην φόρμα στοιχείων που πρέπει να συμπληρώσει.
Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει την εκάστοτε προσφορά και τηλεφωνικά καλώντας στον αριθμό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

Μετά τη συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων στη φόρμα λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση της αγοράς της προσφοράς και για τον τρόπο εξόφλησής της.
Ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε προσφορά δύναται να αναστέλλεται ή να ματαιώνεται ή να ακυρώνεται ή να τροποποιούνται οι όροι της.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της εκάστοτε προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο πάροχος αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τυχόν ελαττώματα ή πλημμέλειες των παρεχόμενων προσφορών ή/και προϊόντων.

Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αναφέρεται σε έκαστη προσφορά γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παράσχει στην Εταιρεία ο εκάστοτε Προμηθευτής, χωρίς η Εταιρεία να έχει οιαδήποτε ευθύνη για την τυχόν εγκυρότητα ή πληρότητα αυτών.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν ευθύνεται για καταβολή τυχόν αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων που αφορούν σε αγορασθείσα προσφορά ή για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί ο χρήστης εκ της προσφοράς.

4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στην εκάστοτε προσφορά, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων.

Ο χαρακτηρισμός των δωματίων ως μονόκλινου, δίκλινου κλπ γίνεται με βάση την περιγραφή και τον χαρακτηρισμό που δίνει το εκάστοτε ξενοδοχείο και εν γένει κατάλυμα.
Τα δωμάτια παραδίδονται με βάση την πολιτική του κάθε καταλύματος.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, επέλθει αλλαγή στο ξενοδοχείο (ή στο κατάλυμα) με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται σε αποζημίωση προς τον χρήστη.

Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο ή στο κατάλυμα, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του χρήστη – ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.

Κάθε χρήστης – ταξιδιώτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των προσωπικών του ειδών (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, κτλ.) και ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα βαρύνει την εταιρείας μας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή.

5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του εκάστοτε χρήστη – ταξιδιώτη γίνεται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης, υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ ατόμο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση ενώ είναι ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:

1) Για ακύρωση έως και 30 ημέρες πριν την αναχώρηση ο ταξιδιώτης δικαιούται επιστροφής της εκάστοτε προκαταβολής που έχει καταβάλει.

2) Για ακύρωση από 29 έως και 15 ημέρες πριν την αναχώρηση ο ταξιδιώτης βαρύνεται με ακυρωτικά ύψους  30 % της αξίας της κράτησης.

3) Για ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση ή σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την ημερομηνία που αναφέρει η κράτηση ο ταξιδιώτης υποχρεούται να καταβάλει στο γραφείο μας το σύνολο της αξίας της κράτησης.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με ασφαλιστική εταιρεία.

7. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο για τους υγειονομικούς κανονισμούς καθώς και τα εμβόλια ή/και φάρμακα που ενδεχομένως οφείλει να προμηθευτεί.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον χρήστη σημαίνει ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία του (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679), για τους σκοπούς υλοποίησης της εκάστοτε προσφοράς, για να ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να ενημερώνει τηλεφωνικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί στο μέλλον την επιβεβαίωση, ή τροποποίηση αναφορικά με την προώθηση των στοιχείων του από την βάση δεδομένων της Εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμεί τυχόν ανάκληση της παρούσης συναίνεσής του, μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Επιπροσθέτως, ο χρήστης σε περίπτωση που επιθυμεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι – όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης – μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:

Κάθε διαφορά που ανακύψει μεταξύ του γραφείου μας και του εκάστοτε ταξιδιώτη θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθεί με βάση την καλή πίστη. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Call Now Button